ARBETET FÖR EN GRÖNARE VÄRLD AV ELEKTRONIK

 

VÅR MILJÖPOLICY

Sensagon är ett företag som utvecklar och säljer elektronikutrustning. I vårt miljöarbete ingår att ständigt leta efter bättre lösningar som leder till mindre negativ miljöpåverkan.

 

Vi strävar efter att inte använda ämnen som är uppsatta på ECHA:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Detta kommuniceras även till våra underleverantörer. Självfallet följer vi och våra underleverantörer RoHS-direktivet som syftar till att minska/förbjuda användningen av tungmetaller och flamskyddsmedel i elektroniska produkter. När det kommer till återvinning uppfyller vi våra skyldigheter som producent genom medlemskap i elkretsen vars insamlingssystem är konstruerade för att säkerställa en effektiv och miljöriktig hantering av förbrukade elartiklar. 

Miljöpolicyn ligger även till grund för utarbetande och uppföljning av verksamhetens miljömål. På ett generellt plan eftersträvas en så miljöanpassad verksamhet som möjligt genom att:

 

  • Välja resurseffektiva och miljöanpassade alternativ vid produktion och resor samt inköp av varor och tjänster 

  • Vara sparsamma med användningen av el, papper och andra förbrukningsvaror 

  • Källsortera förpackningar och andra restprodukter för återvinning 

  • Följa gällande miljölagstiftning och andra krav 

  • Arbeta systematiskt för ständiga förbättringar